Recent

104.271 Discrete Mathematics Teaching assistant
Winter Semester 2019 Technische Universität Wien, Austria


104.271 Discrete Mathematics Teaching assistant
Winter Semester 2018 Technische Universität Wien, Austria


ProInformatik I: Logik und Diskrete Mathematik Lecturer
Summer Semester 2017 Freie Universität Berlin, Germany


Stochastic II Teaching assistant
Summer Semester 2015 Freie Universität Berlin, Germany